You are here DOWNLOAD A-Tools Setup BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
DOWNLOAD
Up

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls - SetupBSAC

File Name:
SetupBSAC
Version:2.0.0.5
Date:15. January 2019
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
Version: 2.0.0.4 - 27-08-2018
 
HOW TO INSTALL "BSAC.ocx"
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ACTIVEX CONTROLS "BSAC.OCX" CHO WINDOWS
 
(The first time in your Windows or Upgrade the new version -  Chỉ làm lần đầu tiên hoặc khi nâng cấp phiên bản mới)
 
There are three situations when deploy BSAC.ocx - Có 3 tình huống copy vào thư mục Hệ thống của hệ điều hành
 
(*) IF (Nếu) Window 32 bit, Office 32-bit
Copy "BSAC 32-bit\BSAC.ocx" to  "C:\Windows\System32\"
 
(*) IF (Nếu) Window 64 bit, Office 32-bit
Copy "BSAC 32-bit\BSAC.ocx" to "C:\Windows\SysWOW64\"
 
(*) IF (Nếu) Window 64 bit, Office 64-bit
Copy "BSAC 64-bit\BSAC.ocx" to "C:\Windows\System32\"
 
INSTALL/CÀI ĐẶT
Run "Command Prompt" as Administrator and type command: 
Sau khi copy xong, hãy chạy chương trình "Command Prompt" quyền Administrator và đăng ký.
 
Regsvr32 bsac.ocx
 
UNINSTALL/ GỠ CÀI ĐẶT
Regsvr32 bsac.ocx /u
 
(*) Video help: http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/bsac-bluesofts-activex-controls.html
(*) Muốn nhận Theme óng ả, đẹp như các clip của tác giả thì cài Add-in A-Tools (pro hoặc free) thì Excel sẽ chạy chế độ có theme.
(If you install Add-in A-Tools then Office have theme for VBA.
Author: Th.S Nguyen Duy Tuan - duytuan@bluesofts.net - Tel: (+84) 904210337
Downloads:0 x

 

Powered by Phoca Download